تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

امور قضایی در شهرستان فهرج

 

امور قضایی در شهرستان فهرج

در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با شروع تجديد حيات ساختار اقتصادي و اجتماعي و سياسي ، نهاد قضايي كشور با حساسيت ها و صعوبت وظايف نويني روبرو شده كه در نتيجه آن ، استقرار نظام حقوقي و عدالت با ابعاد تازه تر و حساس تر و وسيع تر مطرح گرديده است و امروزه امنيت قضايي به عنوان يكي از شاخص هاي سنجش كيفيت زندگي تلقي شده و دستگاه هاي قضايي با بكارگيري تمم تلاش ها و اجراي سياست ها و برنامه هاي مربوطه سعي در ايفاي نقش موثرتري در افزايش و توسعه ظرفيت هاي قضايي نموده اند . به طور كلي برخي از عمده ترين اهداف و سياست هاي برنامه در بخش قضا عبارتند از :

كاهش ميزان جرائم از طريق شناسايي عوامل مؤثر و اهتمام در پيشگيري از وقوع آن و آموزش عمومي در جهت قانون پذيري

تخصصي كردن هرچه بيشتر محاكم به منظور ارتقاي كيفي و افزايش كارايي ساده سازي فرايند و كاه مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي خودكارسازي و سازماندهي اطلاعات حوزه امنيت و قضا

تلاش در جهت اصلاح نظام زندانباني و وضعيت زندان ها به منظور ايجاد محيطي مناسب براي بازپروري ، بازتواني و اصلاح تربيت زندانيان

شهرستان فهرج دارای یک دادگاه عمومی می باشد که به لجاظ موقعیت استراتژیکی نیاز است به دادگستری ارتقاء یابد .