تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

راهبردهای توسعه در بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

 

راهبردهای توسعه در بخش قضایی و امنیتی در شهرستان فهرج

افزایش نیروهای امنیتی شهرستان

توسعه فرهنگ بسیج در سطح شهرستان

فراهم آوردن شرایط لازم برای مشارکت مردم در برقراری امنیت در جامعه