تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

روستاهای شهرستان فهرج

 

جدول 2-1- موقعیت جغرافیایی روستاهای شهرستان فهرج

تقسیمات کشوری

مسافت (بر حسب کیلومتر)

نام بخش

نام دهستان

نام روستا

فاصله تا مرکز شهرستان

فاصله تا مرکز بخش

فاصله تا نزدیکترین روستا

نگین کویر

چاهدگال

قدرت آباد

37

7

500

نگین کویر

نگین کویر

علی آباد ولی شهنوازی

25

25

1000

نگین کویر

نگین کویر

اسماعیل آباد

35

4

500

نگین کویر

چاهدگال

دهنو چاهدگال

70

20

2000

نگین کویر

چاهدگال

محمدآباد دهگاوی

33

4

1000

نگین کویر

نگین کویر

حسین آباد سرجنگل

30

20

1000

نگین کویر

چاهدگال

وحدت3

70

35

1000

نگین کویر

چاهدگال

جلال آباد

60

10

5000

نگین کویر

چاهدگال

ده اسماعیل

70

20

1000

نگین کویر

چاهدگال

یوسف اباد چاهدگال

70

25

3000

نگین کویر

چاهدگال

رستم اباد

70

23

500

نگین کویر

چاهدگال

مراداباد

70

20

2000

نگین کویر

چاهدگال

گل آباد

40

3

500

نگین کویر

نگین کویر

حسین آباد ملا امیر

40

1

500

نگین کویر

نگین کویر

شوراباد

35

5

500

نگین کویر

نگین کویر

خیراباد

45

3

500

نگین کویر

چاهدگال

علی آباد

65

20

1000

نگین کویر

چاهدگال

محمداباد

71

29

1000

نگین کویر

چاهدگال

توکل آباد

65

15

200

نگین کویر

نگین کویر

فیروزاباد

45

1

1000

نگین کویر

چاهدگال

محمودآباد

80

20

3000

نگین کویر

نگین کویر

عمار1

30

15

1000

نگین کویر

نگین کویر

عمار2

30

15

0

نگین کویر

نگین کویر

عمار3

30

15

0

نگین کویر

چاهدگال

الله اباد2

50

15

2000

نگین کویر

چاهدگال

الله اباد1

55

2

100

نگین کویر

نگین کویر

حسین اباد خدابنده

30

10

5000

نگین کویر

چاهدگال

حسن اباد

65

30

1000

نگین کویر

نگین کویر

ابراهیم اباد

52

2

500

نگین کویر

نگین کویر

شهرک امام علی

35

5

1000

نگین کویر

نگین کویر

سکهور

25

15

1000

مرکزی

برج اکرم

قدمگاه مرتضی علی

10

10

2000

مرکزی

فهرج

کریم آباد انصاری

3

3

500

مرکزی

فهرج

دهنو انصاری

3

3

500

مرکزی

فهرج

نظر آباد

6

6

300

مرکزی

برج اکرم

زید آباد

7

7

300

مرکزی

برج اکرم

نوریه سجادی

15

15

2000

مرکزی

فهرج

دهنو شیخعلیخان

10

10

5

مرکزی

فهرج

برج معاذ

7

7

1000

مرکزی

برج اکرم

عامریه

25

25

50

مرکزی

میر آبادانصاری

10

10

0

مرکزی

قادر آّباد

25

25

2000

مرکزی

برج اکرم

دهنو میرزا

10

10

0

مرکزی

برج اکرم

علی آباد سجادی

12

12

4000

مرکزی

برج معاذ

ده سلطان

7

7

2000

مرکزی

برج اکرم

اکبر آباد مستوفی

11

11

1000

مرکزی

برج اکرم

فتح آباد

12

12

200

مرکزی

برج اکرم

الله آباد مستوفی

15

15

1000

مرکزی

فهرج

نعیم آباد

7

7

1000

مرکزی

فهرج

وحیدآباد

10

10

500

مرکزی

فهرج

شورآباد نور محمد

5

5

500

مرکزی

فهرج

ماهی دشت

7

7

3000

مرکزی

برج اکرم

دهنو بهزادی

29

29

50

مرکزی

فهرج

جهان آباد بالا

5

5

500

مرکزی

فهرج

علی کلی

12

12

2000

مرکزی

فهرج

عصمت آباد

4

4

2000

مرکزی

برج اکرم

حسین آباد وکیل

11

11

1000

مرکزی

فهرج

غلور آباد

3

3

600

مرکزی

برج اکرم

جعفر آباد

11

11

0

مرکزی

برج اکرم

فیروز آباد

5

5

1000

مرکزی

برج اکرم

یوسف اباد زیر افراز

23

23

1000

مرکزی

برج اکرم

برج اکرم

20

20

500

مرکزی

فهرج

گروه کشاورزی شهید رجایی

3

3

1000

مرکزی

برج اکرم

احمدیه بهزادی

27

27

1000

مرکزی

فهرج

امیریه

7

7

0

مرکزی

فهرج

ثانی آباد

3

3

500

مرکزی

فهرج

امامیه

6

6

3000

مرکزی

برج اکرم

مبارک آباد

7

7

2000

مرکزی

برج اکرم

یوسف آباد سالار

17

17

2000

مرکزی

فهرج

نعمت آباد

8

8

1000

مرکزی

برج اکرم

دشتوئیه

20

20

1000

مرکزی

برج اکرم

رحمت آباد

10

10

0

مرکزی

فهرج

شور آباد مهرابخان

4

4

2

مرکزی

فهرج

جهان آباد پایین

8

8

1000

مرکزی

برج اکرم

هاشم آباد

25

25

2000

مرکزی

فهرج

حسین آباد علم خان

6

6

0


 

*جهت مشاهده ادامه مطلب کلیک فرمایید