تاریخ بروزرسانی : 12 مرداد 1401

بنیاد توسعه پایدار فهرج

FahrajKerman

FahrajKerman

FahrajKerman

-->

بخش تربیت بدنی در شهرستان فهرج

 

بخش تربیت بدنی در شهرستان فهرج

ورزش در بین مقولات فرهنگی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است که به مدد ترویج علوم ورزشی این فرهنگ روز به روز بالنده تر می شود بدیهی است برای رسیدن به اهداف ، باید ابتدا برنامه ریزی و سپس بر مبنای آن بودجه، منابع مالی و انسانی را تعریف کرد و روش اجرایی مناسب برای آن طراحی نمود .

امروزه دیگر وقتی برای آزمایش و خطا وجود ندارد و باید در مدیریت کلان مورد توجه واقع شود و از علم وتخصص دار این زمینه برای پرورش استعدادها بهره گرفت .

ارگان هایی که به شکل سازمانی با پدیده تربیت بدنی برخورد نموده و سرمایه گذاری می کنند تربیت بدنی و اداره آموزش و پرورش می باشند . بیشتر فعالیت های ورزشی از کانال هیئت های ورزشی صورت می پذیرد که وظیفه تعمیم و گسترش ورزش در رشته مربوطه را عهده دارند .

اداره تربیت بدنی فهرج ابتدا به صورت آزاد و نمایندگی فعالیت می نمود ودر تاریخ شهریورماه 88 به صورت مستقل و زیر نظر اداره کل تربیت بدنی استان کرمان شروع به فعالیت نمود .

اداره تربیت بدنی فعالیت های مربوط به سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هدایت و قسمت قابل توجهی از اقدامات اجرایی مربوط به ساخت و ساز اماکن ورزشی دولتی و بهره برداری از آن ها و همچنین نظارت بر فعالیت های ورزشی بخش خصوصی و تحقیقات و پژوهش های مرتبط با ورزش را انجام می دهد .

قسمت عمده ای از فعالیت های مربوط به آموزش و تربیت مربی وداور ، تشکیل اردوهای تدارکاتی و آماده سازی ورزشکاران و اعزام آن ها به مسابقات داخلی و خارجی توسط هیئت های ورزشی مردان و زنان ، که به عنوان بازوهای اجرائی اداره تربیت بدنی در شهرستان به صورت نهاد های عمومی در بخش غیر دولتی اداره می شوند ، انجام می گردد .

مجموعه اماکن ورزشی سر پوشیده شهرستان فهرج دوسالن ورزشی می باشد و بخش خصوصی به لحاظ عدم توان مالی در این زمینه هیچ فعالیتی نداشته است . تعداد کل ورزشکاران تحت پوشش هیئت های مختلف ورزشی 700 نفر می باشد که در این بین فوتبال با 300 نفر ، روستایی و عشایری 200 ، رزمی 160 نفر و همگانی 40 نفر ورزشکار بالا ترین را دارا بودند . تعداد مربیان مرد در سال 1389 سی نفر و زن 2 نفر بوده است و ظرف مدت دو سال 40 اعزام به مسابقات ورزشی سطح استان وکشور با مجموع 300 ورزشکار بوده است .

تعداد کلاس های برگزار شده در زمینه مربیگری یک کلاس در ر شته فوتبال بوده است و تعداد باشگاه های ورزش فعال در رشته های مختلف ورزشی 6 باشگاه می باشد که نسبت به سال های قبل رشد چشمگیری داشته است .

نیروی انسانی اداره تربیت بدنی شهرستان فهرج یک نفر می باشد .

عملکرد بخش تربیت بدنی و ورزش شهرستان فهرج در سال 1389

تعداد ورزشکاران تحت پوشش هیئت های ورزشی

1389

تعداد 700 نفر

تعداد ورزشکاران امور ورزشی بانوان

1389

150نفر

تعداد اماکن ورزشی روباز

زمین خاکی

5 مکان

تعداد اماکن ورزشی سر پوشیده

سالن

3

تعداد کانون های ورزشی مدارس

2

ـ

تعداد اعضای کانون های ورزشی مدارس

400 نفر

ـ

تعداد مربیان ورزش

30 نفر

ـ

تعداد داور

10 نفر

ـ

تعداد اماکن ورزشی شهرستان در سال 1389

اماکن ورزشی

جمع

تربیت بدنی

سایر ادارات

بخش خصوصی

سالن چند منظوره

2

2

-

ـ

امکانات فعالیت های ورزشی شهرستان فهرج در سال 89

سال

تعداد هیئت ورزشی

تعداد رشته های ورزشی فعال

تعداد کلاس مربیگری

تعداد کلاس داوری

تعداد مسابقات ورزشی مردان

تعداد اعزام تیم به شهرهای دیگر

تعداد ورزشکاران اعزام شده

تعداد داوران

1389

20

20

1

ـ

40

20

100

5

سرانه اماکن ورزش شهرستان فهرج به تفکیک مالکیت ارگان های مختلف

نام شهرستان

سرانه سازمان

سرانه ادرات دولتی

سرانه بخش خصوصی

جمع کل

کسری سرانه نسبت به 10000 سانتی مترمربع

جمعیت

فهرج

164

-

ـ

164

9836

46204

تعداد ورزشکاران تحت پوشش ، رشته های ورزشی و مربیان شهرستان به تفکیک رشته های ورزشی در سال 1389

رشته ورزشی

تعداد ورزشکاران تحت پوشش

تعداد رشته های ورزشی

تعداد مربیان (مردان)

تعداد مربیان (زنان)

تعداد تیم های اعزام شده

تعداد ورزشکاران اعزام شده

فوتبال

کشتی

کوهنوردی

دو ومیدانی

کاراته

ورزش های رزمی

تکواندو

والیبال

ووشو

پینگ پنگ

روستایی وعشایری

300

25

20

40

110

60

30

20

10

20

200

ـ

2

ـ

5

ـ

2

ـ

ـ

1

ـ

5

27

1

ـ

2

ـ

2

1

1

1

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

2

ـ

ـ

ـ

ـ

1

ـ

4

ـ

2

5

5

7

ـ

2

2

ـ

5

80

ـ

60

20

40

50

ـ

12

7

ـ

35

وضعیت فعلی اماکن ورزشی شهرستان

تعداد

مساحت

سرانه

اماکن سرپوشیده

2

1500

0.04

اماکن روباز

ــ

ــ

ــ

سرانه کل اماکن ورزشی(متر مربع)

2

1500

0.04

مساحت فضاهای ورزشی سر پوشیده در شهرستان فهرج دو سالن ورزشی می باشد که مساحت آن ها 1500 متر مربع می باشد . که در سال 1389 نسبت به سال های قبل 50درصد به این فضاها افزوده شده است .